تبلیغات
سبزترین راه - توسل به اولیاى الهى، موجب شرك و مایه بدعت است؟‎

توسل به اولیاى الهى، موجب شرك و مایه بدعت است؟‎

شنبه 3 دی 1390 10:49 بعد از ظهر   نویسنده : حجت پورمحمد      


قرآن مجید می فرماید‎:‎‏ ‏
ای مؤمنان، پرهیزكار باشد و به سوی خدای بزرگ، وسیله فراهم سازید و در راه او مبارزه كنید، باشد كه رستگار ‏گردید.
بنابراین، موجود ارزشمندی كه به او متوسل می شویم، گاهی اعمال شایسته و پرستش خالصانه خداوند است كه به عنوان ‏وسیله نیرومندی ما را به پروردگار جهان نزدیك می سازد و گاه یك انسان برومند كه در نزد خدای بزرگ، از مقام و احترام ‏ویژه ای برخوردار است‎.‎‏ ‏
اقسام توسل
توسل را می تواند به سه قسم تقسیم نمود‎:‎‏ ‏
‎1- ‎توسل به اعمال صالح
‎2- ‎توسل به دعای بندگان شایسته
‎3- ‎توسل به شخصیت های آبرومند معنوی كه در نزد خدا از مقام و حرمت خاصی برخوردارند، به منظور نیل به مقام قرب ‏الهی‎
هرگاه قحطی رخ می داد، عمر بن خطاب به وسیله عباس بن عبدالمطلب عمی پیامبر صلی الله علیه وآله طلب باران می ‏نمود و می گفت: خدایا! در زمان حیات پیامبر به او متوسل می شدیم و باران رحمت خود را بر ما نازل می فرمودی. اكنون ‏به عموی پیامبر به سوی تو متوسل می شویم تا ما را سیراب كنی. و سیراب می شدند
شافعی نیز در دو بیتی كه می اوریم، به این حقیقت اشاره می كند‎:‎‏ ‏
‎«خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و امیدوارم كه به خاطر آنان، نامه عملم به دست راست من داده شود»
«توسل» موجود گرانمایه ای را جهت نیل به مقام قرب الهی، بین خود و خدا وسیله قرار دادن است‎. ‎
قرآن مجید می فرماید‎:‎‏ ‏
ای مؤمنان، پرهیزكار باشد و به سوی خدای بزرگ، وسیله فراهم سازید و در راه او مبارزه كنید، باشد كه رستگار ‏گردید.[1‏‎]‏
بنابراین، موجود ارزشمندی كه به او متوسل می شویم، گاهی اعمال شایسته و پرستش خالصانه خداوند است كه به عنوان ‏وسیله نیرومندی ما را به پروردگار جهان نزدیك می سازد و گاه یك انسان برومند كه در نزد خدای بزرگ، از مقام و احترام ‏ویژه ای برخوردار است‎.‎‏ ‏
اقسام توسل
توسل را می تواند به سه قسم تقسیم نمود‎:‎‏ ‏
‎1- ‎توسل به اعمال صالح؛ چنانكه جلال الدین سیوطی در ذیل آیه شریفه «وابتغوا إلیه الوسیلة»؛ چنین روایت كرده‎: ‎
قتادة در مورد آیه «وابتغوا الیه الوسیلة» می گوید: با اطاعت خدا و عملی كه مورد خشنودی وی باشد، به پروردگار نزدیك ‏شود[2‏‎] ‏
‎2- ‎توسل به دعای بندگان شایسته، چنانكه قرآن كریم، از زبان برادران یوسف چنین حكایت می كند‎:‎
‎«(‎فرزندان یعقوب به پدر خویش) گفتند: ای پدر، از خدای بزرگ، بخشش گناهان ما را بخواه كه ما در اشتباه به سر ‏مىبردیم. (یعقوب) گفت: به زودی از پروردگار خود، برای شما طلب بخشش می نمایم كه او بسیار آمرزنده ومهربان ‏است.»[3‏]‎
از آیه یاد شده به روشنی معلوم می گردد كه فرزندان یعقوب به دعا و استغفار پدر خویش متوسّل گردیدند و آن را وسیله ‏بخشودگی خود دانستند و حضرت یعقوب پیامبر نیز، نه تنها به توسل آنان اعتراض نكرد، كه به آنها وعده دعا و استغفار هم ‏داد‎.‎‏ ‏
‎3- ‎توسل به شخصیت های آبرومند معنوی كه در نزد خدا از مقام و حرمت خاصی برخوردارند، به منظور نیل به مقام قرب ‏الهی‎. ‎
این نوع توسل نیز از صدر اسلام مورد پذیرش و رفتار صحابه پیامبر بوده است‎.‎‏ ‏
اینك در پرتو احادیث و رفتار صحابه رسول خدا و بزرگان جهان اسلام، دلائل این مسأله را از نظر می گذرانیم‎:‎
‎1- ‎احمد بن حنبل درمسند خود از عثمان بن حنیف، چنین روایت می كنند‎: ‎
‎«‎مردی نابینا نزد پیامبر گرامی آمد و گفت: از خدا بخواه تا مرا عافیت بخشد. پیامبر فرمود: اگر مىخواهی دعا نمایم و اگر ‏مایل هستی به تأخیر می اندازم و این بهتر مىباشد. مرد نابینا عرض كرد: دعا بفرما. پیامبر گرامی او را فرمان داد تا وضو ‏بگیرد و در وضوی خود دقّت نماید و دو ركعت نماز بگذارد و این چنین دعا كند‎:‎
پروردگارا! من از تو درخواست می كنم و به وسیله محمد، پیامبر رحمت به تو روی آورم. ای محمد من در مورد نیازم به ‏وسیله تو به پروردگار خویش متوجه می شوم تا حاجتم را برآورده فرمایی. خدیا! او را شفیع من گردان».[4‏‎]
درستی این روایت، مورد اتفاق محدّثان است بطوری كه حاكم نیشابوری در مستدرك، پس از نقل حدیث یاد شده، آن را به ‏عنوان حدیث صحیح توصیف می كند و ابن ماجه نیز به نقل از ابواسحاق می گوید: «این روایتی صحیح است» و ترمذی در ‏كتاب «ابوال الادعیه» صحّت این روایت را تأیید می نماید. و «محمد نسیب الرفاعی» نیز در كتاب «التوصّل الی حقیقة ‏التوسّل» می گوید‎:‎‏ ‏
‎«‎تردیدی نیست كه این حدیث، صحیح و مشهور است ... و در این روایت، ثابت شده است كه با دعای رسول خدا صلی الله ‏علیه وآله بینایی آن مرد نابینا، به وی بازگشت».[5‏]‎
از این روایت به خوبی روشن می شود كه توسل به پیامبر گرامی، به منظور برآورده شدن نیاز به وسیله وی، جایز است، ‏بلكه رسول خدا آن مرد نابینا را فرمان داد تا آنگونه دعا كند. و با وسیله قرار دادن پیامبر بین خود و خدا، از پروردگار جهان ‏درخواست نماید. و این معنا همان توسل به اولیای الهی و عزیزان درگاه خداوند است‎.‎‏ ‏
‎2- ‎ابو عبدالله بخاری در صحیح خود می گوید‎: ‎
‎«هرگاه قحطی رخ می داد، عمر بن خطاب به وسیله عباس بن عبدالمطلب عمی پیامبر صلی الله علیه وآله طلب باران می ‏نمود و می گفت: خدایا! در زمان حیات پیامبر به او متوسل می شدیم و باران رحمت خود را بر ما نازل می فرمودی. اكنون ‏به عموی پیامبر به سوی تو متوسل می شویم تا ما را سیراب كنی. و سیراب می شدند‎».
‎3- ‎مسأله توسل به اولیای خدا بقدری معمول و رایج بوده كه مسلمانان صدر اسلام نیز در اشعار خود، پیامبر را وسیله بین ‏خود و خدا معرفی می نمودند‎: ‎
سواد بن قارب برای پیامبر گرامی، قصیده ای سرود و در لابلای ابیات آن چنین گفت‎:‎
‎«‎گواهی می دهم كه پروردگاری جز خدا نیست و تو بر هر پنهان و پوشیده ای امینی و گواهی می دهم كه تو _ ای فرزند ‏گرامیان و پاكان _ در میان دیگر پیامبران، نزدیك ترین وسیله به سوی خدا هستی.»[6‏]‎
در عین حال كه پیامبر گرامی این شعر را از سواد بن قارب شنید، ولی هرگز وی را از چنین سخنی باز نداشت و او را به ‏شرك و بدعت متهم نساخت‎.‎‏ ‏
شافعی نیز در دو بیتی كه می اوریم، به این حقیقت اشاره می كند‎:‎‏ ‏
‎«خاندان پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و امیدوارم كه به خاطر آنان، نامه عملم به دست راست من داده شود».[7‏‎[ ‎
گرچه روایات رسیده پیرامون جواز توسل به اولیای الهی، فراوان است، لیكن در پرتو روایات یادشده، مسأله توسل و ‏مطلوب بودن آن از دیدگاه سنت پیامبر و روش صحابه و دانشمندان بزرگ اسلامی، روشن می گردد و نیازی به اطاله سخن ‏نیست‎.‎‏ ‏
با این بیان، بی پایگی گفتار آنان كه توسل به عزیزان درگاه خدا را شرك و بدعت دانسته اند، به ثبوت می رسد‎.‎‏ ‏
‎[1] - ‎مائده: 34‏
‎[2] - ‎درالمنثور، ج2، ص280، در ذیل آیه یاد شده‎. ‎
‎[3] - ‎یوسف: 7-8‏‎. ‎
‎[4] - ‎مسند احمد بن حنبل، ج4، ص138، بخش روایات عثمان بن حنیف
‎[5] - ‎التوصل الی حقیقة التوسل، ص158، ط1، بیروت‎. ‎
‎[6] - ‎الدرر السنّیه، (سید احمد بن زینى دحلان) ص29، به نقل از طبرانى‎. ‎
 - [7]الصواعق المرحقه (ابن حجر عسقلانی) ص178، ط قاهره‎. ‎

برچسب ها: توسل ، ابتغوا الیه الوسیله ، یوسف ، احمد بن حنبل ، شافعی ، شرک ، شیعه ، قرآن ، آیات ، احادیث ، روایات ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 دی 1390 12:10 قبل از ظهر
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 18 مرداد 1396 06:43 بعد از ظهر
What's up, this weekend is fastidious designed for me, for the
reason that this point in time i am reading this impressive educational paragraph here at my home.
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:52 بعد از ظهر
You have made some really good points there.
I looked on the net to learn more about the issue and found most
individuals will go along with your views on this site.
سه شنبه 13 دی 1390 07:56 بعد از ظهر
سلام
مطالب مفید و قابل استفاده ای دارید
به امید روزی که تمام منکرین اهلبیت ع و متعصبین دست از لجبازی بردارند و با پیروان حق دشمنی نکنند.
سه شنبه 13 دی 1390 08:46 قبل از ظهر
یا حضرت فاطمه ، ای بی بی دو عالم اشفعی لنا فی الدنیا و الآخره.
شنبه 10 دی 1390 05:50 بعد از ظهر
زندگی سرای حیرت است
خوش باشید و دیگران را سهیم کنید
رویش را به تجربه بنشینید
زندگی همان چیزی است که شما آنرا بنا می نهید.
سه شنبه 6 دی 1390 05:49 بعد از ظهر
دعای حدیث کساء چه دعایی هستش؟ راستش در موردش خیلی شنیدم .تا جایی که تو ذهنم هستش فکر کنم بیاناتی بین حضرت رسول و اهلبیتش هست. درسته؟
حجت پورمحمد
‎ 1. ‎حدیث شریف كسا، از احادیث صحیح و مورد اتفاق شیعه و ‏سنی است و چنان كه خواهد آمد، تردیدی در صحت و ‏صدور آن از پیامبر خدا (ص) نیست.
‎ لکن آنچه در پایان كتاب مفاتیح الجنان تحت عنوان «حدیث كسا» ‏به این كتاب ملحق شده، جزء مفاتیح الجنان محدث قمی نیست؛ بلكه ‏توسط برخی ناشران ناآگاه به این كتاب افزوده شده است‎.‎
محمد محمدی ری شهری
‎ 25 ‎رمضان المبارك 1426 7/8/1384‏
و اما جریان کساء:
‎ ‎روزی پیامبر اسلام(ص) به خانۀ همسر گرامی خود، امّ سلمه، ‏می‌آید. قرار است او در این روز، پیام مهمی از سوی خداوند متعال ‏دربارۀ‌ چند تن از نزدیكان خود دریافت كند. لذا به همسرش تأكید ‏می‌كند كه به هیچ كس اجازۀ ورود ندهد.‎از سوی دیگر،درست در همین روز، فاطمه، دختر پیامبر(ص) ‏تصمیم می‌گیرد برای پدر عزیزش غذای مناسبی به نام عصیده ‏‏(كاچی) تهیه كند. او این غذا را در یك دیگ كوچك سنگی فراهم ‏می‌كند و آن را روی طبقی گذاشته، برای پدر می‌آورد‎. ‎امّ سلمه می‌گوید: «من نتوانستم مانع ورود فاطمه شوم». ‏اساساٌ، پیامبر(ص) خانه را به خاطر فاطمه و شوهر و دو فرزندش ‏خلوت كرده بود. باری، فاطمه علیها السلام همراه با طبقی از كاچی ‏خدمت پدر رسید؛ لیكن تنها حضور او كافی نبود‎.‎از این رو، پیامبر(ص) به دخترش فرمود: «برو و همسر و دو ‏فرزندت را هم بیاور». فاطمه بی‌درنگ به منزل بازگشت و طولی ‏نكشید كه همراه همسر و دو فرزندش ـ كه در آن وقت، كودكانی ‏خرد بودند ـ به خانۀ پدر وارد شد. ام سلمه با اشارۀ رسول خدا(ص) ‏برخاست و در كناری مشغول نماز شد‎. ‎عادت پیامبر این بود كه بدون همسرش غذا نمی‌خورد؛ ولی ‏امروز، وضع به گونه‌ای دیگر است و سفره سفره‌ای دیگر. اگر ‏امروز امّ سلمه بر این سفره بنشیند، فردا سخن خدا دربارۀ اهل بیت ‏پیامبر به گونه‌ای دیگر تفسیر خواهد شد‎.‎
‎از این رو، پیامبر امروز، استثنائاً از همسرش برای تناول غذا ‏دعوت نمی‌كند، افزون بر این كسای(عبای)خیبری را بر سر داماد و ‏دختر و فرزندانش می‌كشد و با دست راست به آسمان اشاره می‌كند ‏و می‌فرماید:‎اللّهُمَّ هٰؤلاءِ أهلُ بَیتی، اللّهُمَّ أذهِب عَنهُمُ الرِّجسَ و طَهِّرهُم ‏تَطهیراً.‎خدایا! اینان اهل بیت من هستند. پس هر گونه پلیدی را از آنها ‏دور كن و كاملاً پاكشان گردان‎!‎
‎در روایت دیگری آمده است كه پیامبر(ص) فرمود‎:‎اللّهُمَّ هٰؤلاءِ أهلُ بَیتی و خاصَّتی، اللّهُمَّ أذهِب عَنهُمُ الرِّجسَ و ‏طَهِّرهُم تَطهیراً.
‎بار خدایا! اینان اهل بیت و خواص من هستند. خدایا! هرگونه ‏پلیدی را از آنها دور كن و كاملاً پاكشان گردان‎!‎
‎آن گاه جبرئیل امین، نازل شد و این آیه را ـ كه بعدها، آیۀ ‏‏«تطهیر» نامیده شد‌ـ‌خواند‎:‎
﴿إنّما یریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنكُم الرِّجسَ أهلَ البیتِ و یُطَهِّرَكُم ‏تَطهیراً﴾[سوره احزاب.آیه 33]
‎همانا خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور كند و شما را به كلی ‏پاك دارد‎.‎
یکشنبه 4 دی 1390 12:46 بعد از ظهر
سلام
چرا دعای توسل رو در شب سه شنبه میخونند؟آیا بر اساس منبع موسخی هست؟
حجت پورمحمد
در روایات داریم که هر شب چهارشنبه (یعنی سه شنبه شب)کارنامه اعمال خدمت امام زمان میرسد.ایشان برای مومنین طلب استغفار میکنند،حتی تا جایی که برای آنها اشک میریزند.بدین سبباست دعای توسل را در سه شنبه شب میخوانند تا به آن حضرات متوسل شوند و ایشان برایشان طلب مغفرت کنند چون آنان در نزد خداوند دارای مقام والایی هستند.
البته این بدان نیست آنها چیزی را میخواهند که خدا نمیخواهد نه،بلکه آنها به اذن خدا طلب مغفرت میکنند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • حجت پورمحمد هستم. بنده قصد دارم در مورد مسایل دینی بنویسم. امیدوارم بتوانم. در مورد سوالات هم سعی بنده یافتن جواب متقن خواهد بود؛ ان شاء الله
    لینک کانال تلگرام: @hodjatpour

نویسندگان

  • حجت پورمحمد(51)